Nastawienie miana ok. 0,05-molowego roztworu AgNO3 na NaCl

Nastawienie miana ok. 0,05-molowego roztworu AgNO3 na NaCl
(fot. www.SwiatChemii.pl)

SPRAWOZDANIE
(preparatyka chemiczna)

 

 1. Celem ćwiczenia jest nastawienie miana ok. 0,05-molowego roztworu AgNO3 na NaCl.
   
 2. Użyty sprzęt laboratoryjny, to:
  Waga analityczna, statyw, łapa do biuret, łącznik, biureta, 3 erlenmajerki, 3 kubeczki, łyżeczka.
   
 3. Użyte odczynniki chemiczne, to:
  AgNO3, NaCl, K2CrO4
   
 4. Przebieg ćwiczenia:
  Otrzymałam roztwór AgNO3 o określonym stężeniu, które miałam wyznaczyć. Najpierw na wadze analitycznej zważyłam w 3 kubeczkach 3 osobne naważki NaCl, które miały mieć masę ok. 0,04 g i spisałam ich dokładne masy (I – 0,0420 g ,II – 0,0429 g, III – 0,0423 g). Następnie każdą z tych naważek przeniosłam ilościowo do erlenmajerki rozpuszczając w ok. 60 cm3 wody destylowanej, po czym dodałam 4-5 kropel 2-molowego roztworu K2CrO4 (roztwór zabarwił się na żółto). Następnie biuretę przymocowałam do statywu za pomocą łącznika i wlałam do niej 25 cm3 roztworu AgNO3, (wcześniej przepłukując biuretę tym roztworem). Roztworem z biurety miareczkowałam roztwory w erlenmajerkach, aż do momentu pojawienia się pierwszego czerwonobrązowego osadu na dnie erlenmajerki (stale mieszając). Gdy pojawił się osad, wtedy zapisywałam ilość roztworu AgNO3, który zużyłam do miareczkowania roztworu w erlenmajerce (I – 14,5 cm3, II – 14,8 cm3, III – 14,6 cm3). Mając wyniki z ćwiczenia obliczyłam stężenie roztworu AgNO3.
   
 5. Potrzebne obliczenia:
  Oblicz stężenie AgNO3, nastawiane na 3 odrębne naważki:

  2Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4
  Cm(AgNO3) = (m(NaCl) • 1000 [cm3/dm3]) / (M(NaCl) • V(AgNO3))

  M(NaCl) = 58,4428 g/mol

  I - m(NaCl) = 0,0420 g
       V(AgNO3)= 14,5 cm3
  Cm(AgNO3)I = (0,0420 [g] • 1000 [cm3/dm3]) / (58,4428 [g/mol] • 14,5 [cm3])
  Cm(AgNO3)I = 0,0496 mol/dm3

  II - m(NaCl) = 0,0429 g
       V(AgNO3)= 14,8 cm3
  Cm(AgNO3)II = (0,0429 [g] • 1000 [cm3/dm3]) / (58,4428 [g/mol] • 14,8 [cm3])
  Cm(AgNO3)II = 0,0496 mol/dm3

  III - m(NaCl) = 0,0423 g
       V(AgNO3)= 14,6 cm3
  Cm(AgNO3)III = (0,0423 [g] • 1000 [cm3/dm3]) / (58,4428 [g/mol] • 14,6 [cm3])
  Cm(AgNO3)III = 0,0496 mol/dm3

  Stężenie AgNO3 wynosi 0,0496  mol/dm3

   

 6. Informacje z kart charakterystyk – AgNO3:
  8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej:
  Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS: 0,01 mg/m3 – sole srebra – w przeliczeniu na Ag.
  Stosować odpowiednią wentylację wywiewną, miejscową i ogólną zapewniającą utrzymanie stężenia produktu w powietrzu poniżej określonych limitów (minimum 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu oraz prysznic. Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby wykluczały zagrożenie i inne niedogodności w przewidywanych warunkach użytkowania, chroniące przed chemikaliami.
  Dz.U. nr 217, Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz. 1833); Dz.U. nr 80,
  Rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 (poz. 725), Dz.U. nr 212 (poz. 1769),
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005.
  Środki ochrony indywidualnej:
  Ochrona dróg oddechowych: konieczna, gdy tworzą się pary/aerozole – respirator
  Ochrona oczu: konieczna – okulary ochronne typu gogle
  Ochrona rąk: konieczna – rękawice ochronne, chroniące przed chemikaliami (znak CE)
  Ochrona ciała: konieczna – ubranie ochronne
  Środki ochronne i higieny: zmienić zanieczyszczone ubranie. Wymyć ręce po pracy z tą substancją.

  11. Informacje toksykologiczne:
  Informacje toksykologiczne: LD50 (doustnie, szczur): 1173 mg/kg (w przeliczeniu na czystą substancję)
  Pozostałe dane: przy kontakcie ze skórą: podrażnienie; przy kontakcie z oczami:
  Podrażnienie śluzówki; po spożyciu: podrażnienie dróg pokarmowych, bardzo mało absorbowany przez śluzówkę. 12. Informacje ekologiczne:
  Wysoce toksyczny dla organizmów wodnych. Może wywołać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Tworzy z wodą mieszaniny żrące nawet w małym stężeniu. Toksyczność: Ryby toksyczność: L. idus LC50: 0,029 mg/l/96h, Ouchorhyuchus mykiss LC50: 0,006 mg/l/96h. Daphnia magma toksyczność EC50: 0,002 mg/l/48h. Algi toksyczność: Scenedesmus sp. IC50: 0,808 mg/l/8 dni. Bakterie toksyczność: PS. putida EC50: 0,006 mg/l/16h. nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków lub gleby.

Karolina Sonik

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu