W oznaczeniu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)...

ID:
CMO2

W oznaczeniu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) metoda chromianową, bardzo istotnym odczynnikiem jest roztwór dichromianu(VI) potasu, o stężeniu 0,040 mol/dm3. Oblicz masę K2Cr2O7 potrzebną do przygotowania 1 dm3 tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

 

Omówienie:

Do obliczeń potrzebna jest masa molowa dichromianu(VI) potasu, którą obliczamy na podstawie danych z układu okresowego pierwiastków, szukamy w tablicach lub odczytujemy z opakowania odczynnika.

Masa molowa K2Cr2O7 odczytana z tablic chemicznych wynosi 294,18 g/mol.

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 0,040 mol/dm3;

Vr = 1 dm3;

MK2Cr2O7 = 294,18 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy liczbę moli (n).

0,040 mol(s) -------------- 1,00 dm3(r) ⇒ z def. Cm

Dla 1 dm3 sporządzonego roztworu potrzebujemy 0,040 mole substancji.

 

Obliczamy masę substancji (ms).

 1,0 mol(s) -------------- 294,18 g(s)

 0,040 mol(s) -------------- ms g(s)
 -----------------------------------------------
 ms = (0,040 • 294,18)/1 =  11,767 g

ms11,767 [g]

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=0,040·1·294,18=11,767ms=moldm3·dm3·gmol=gms=11,767 g

Cm = n/Vr ⇒ n = Cm • Vr

n = ms/M ⇒ ms = n • M

ms = Cm • Vr • M

ms = 0,040 • 1 • 294,18  = 11,767

ms = [mol]/[dm3] • [dm3] • [g/mol] = [g]

ms11,767 [g]

   

Odpowiedź:

Do przygotowania tego roztworu, należy odważyć 11,767 g dichromianu(VI) potasu

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu