Alkany - grupa funkcyjna Zakładki podstawowe

Alkany - grupa funkcyjna Zakładki podstawowe
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Alkany są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem.

Grupa funkcyjna:
Wzór ogólny: CnH2n+2

Grupa funkcyjna alkanów
Grupa funkcyjna alkanów

Przykładowymi związkami należącymi do klasy alkanów, są metan i etan.

Metan CH4 - bezbarwny bezwonny palny gaz, dwa razy lżejszy od powietrza, słabo rozpuszczalny w wodzie. Jest głównym składnikiem gazu ziemnego, występuje wraz z ropą naftową, oraz w pokładach węgla kamiennego. Tworzy się podczas beztlenowego rozkładu substancji organicznych np.: na składowiskach odpadów komunalnych, na terenach bagiennych, przy fermentacji osadów z oczyszczalni ścieków itp.

M [g/mol]   16,04
dc [g/cm3]   0,42
Ttop. [°C, (K)]   -182,43 (90,72)
Twrz. [°C, (K)]   -161,48 (111,67)

Cząsteczka metanu ma budowę tetraedryczną, atomy wodoru znajdują się w narożach czworościanu foremnego. Długość wiązań węgiel-wodór to 109 pm (węgiel-węgiel w innych alkanach, 154 pm), kąt pomiędzy wiązaniami równy jest 109°28'.

    Nazwy alkanów tworzy się przez dodanie końcówki -an do rdzenia nazwy np. metan, etan, propan.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu