Aminy - grupa funkcyjna

Aminy - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Aminy są to związki chemiczne, w których azot połączony jest z atomem węgla i (lub) wodoru. Azot może łączyć się: z jedną grupą węglową i dwoma atomami wodoru, są to aminy I-rzędowe, z dwoma grupami węglowymi i jednym atomem wodoru, to aminy II-rzędowe, oraz z trzema grupami węglowymi, aminy III-rzędowe.

Grupa funkcyjna: 

Grupa funkcyjna amin
Grupa funkcyjna amin

Prostym przykładem aminy alifatycznej jest metyloamina.
Metyloamina CH3NH2 - bezbarwny gaz o zapachu amoniaku. Rozpuszczalny w wodzie daje odczyn zasadowy. Gaz palny.

M [g/mol]   31,06
d [g/cm3]   0,66
Ttop. [°C, (K)]   -95,44 (177,71)
Twrz. [°C, (K)]   -6,35 (266,80)

Metyloaminę otrzymuje się podczas reakcji halogenków metylu z amoniakiem. Wykorzystywana jest w syntezie organicznej, do produkcji leków oraz tworzyw sztucznych.

Nazwy amin pierwszorzędowych poprzez dodanie do nazwy grupy alkilowej lub arylowej końcówki -amina.

Pomiędzy nazwą grupy węglowej i końcówki, należy dodatkowo wstawić łącznikową literę -o-. Jeśli to konieczne nazwę związku poprzedzamy odpowiednim lokantem określającym położenie grupy aminowej w cząsteczce i przedrostkiem zwielokrotniającym di, tri, tetra... np.: metyloamina (CH3NH2), 2-propenoamina (C3H7NH2).

Nazwy amin II i III rzędowych posiadających te same podstawniki, tworzy się dodając przedrostek di lub tri (CH3NHCH3) dimetyloamina. Gdy podstawniki atomu azotu są różne traktuje się je jako N-podstawione pochodne amin I-rzędowych o największej grupie alkilowej lub arylowej np.: N-metyloetyloamina (CH3NHC2H5).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu