Areny - grupa funkcyjna

Areny - grupa funkcyjna

Areny - węglowodory aromatyczne, są to cykliczne węglowodory posiadające układ naprzemiennie położonych sprzężonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.

Grupa funkcyjna:

Grupa funkcyjna arenów
Grupa funkcyjna arenów

Najprostszym arenem jest benzen.
Benzen C6H6 - bezbarwna lub lekko żółtawa ruchliwa ciecz o charakterystycznym zapachu. Bardzo słabo rozpuszcza cię w wodzie, natomiast dobrze w alkoholu, eterze, acetonie. Jest łatwopalny.

M [g/mol]   78,11
d [g/cm3]   0,87
Ttop. [°C, (K)]   5,53 (278,68)
Twrz. [°C, (K)]   80,10 (353,26)

Cząsteczka benzenu ma budowę płaską. Połączone ze sobą atomy węgla znajdują się w narożach sześciokąta foremnego. Każdy atom węgla połączony jest z jednym atomem wodoru, kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 120°, długość wiązania węgiel-węgiel wynosi 139 pm, a węgiel-wodór 109 pm.
Areny posiadają zazwyczaj nazwy zwyczajowe np. benzen, naftalen, antracen.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu