Ketony - grupa funkcyjna

Ketony - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Ketony to związki chemiczne, w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest z dwiema grupami węglowodorowymi (alkilowymi lub arylowymi).

Grupa funkcyjna:

Grupa funkcyjna ketonów
Grupa funkcyjna ketonów

Przykładem prostego ketonu jest propanon.
Propanon (aceton) CH3COCH3 - bezbarwna ciecz o intensywnym charakterystycznym zapachu, jest łatwopalna, dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholu, eterze. Wodny roztwór acetonu ma odczyn obojętny.

M [g/mol]   58,08
d [g/cm3]   0,78
Ttop. [°C, (K)]   -94,7 (176,45)
Twrz. [°C, (K)]   56,20 (329,35)

Aceton otrzymuje się przez: utlenianie kwasu octowego metodą dehydratacji, syntezy acetylenu i pary wodnej, butanolowo-acetylenową fermentację kukurydzy, żyta itp., suchą destylację octanu wapnia.
Stosuje się jako rozpuszczalnik tłuszczów, żywic, nitrocelulozy, w procesach ekstrakcji, do produkcji lakierów, szkła organicznego.
Nazwy ketonów tworzy się poprzez dodanie do nazwy macierzystego węglowodoru końcówki -on, przy czym węgiel zawarty w grupie karbonylowej (C=O) wlicza się do łańcucha węglowodoru. W razie potrzeby grupę karbonylową oznacza się odpowiednim lokantem, np.: propanon (CH3COCH3) 2-butanon (C2H5COCH3).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu