Chemiczne BHP

Chemiczne BHP - jest działem, w którym znajdziesz materiały i artykuły związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy ze związkami chemicznymi, transportem i przechowywaniem substancji i materiałów niebezpiecznych.

Poniżej znajduje się lista artykułów powiązanych z działem: Chemiczne BHP

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS

W celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwienia światowej wymiany handlowej, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany). System GHS zawiera również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia.

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)

Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwić światową wymianę handlową, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany). System GHS zawiera również ujednolicone zasady informowania o zagrożeniach stwarzanych przez chemikalia.

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/użytkowników podczas pracy z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, opracowano odpowiednie wzory graficznych znaków ostrzegawczych i symboli określających ich znaczenie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami znaki te należy umieszczać na opakowaniach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Subskrybuj Chemiczne BHP

Partnerzy Portalu