Rodzaj zagrożenia R (zwroty R, kody R)

Zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery:

R1   - Produkt wybuchowy w stanie suchym.
R2   - Zagrożenie wybuchem wskutek - uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub - innymi źródłami zapłonu.
R3   - Skrajne zagrożenie wybuchem - wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z - ogniem lub innymi źródłami zapłonu.
R4   - Tworzy łatwo wybuchające związki - metaliczne.
R5   - Ogrzanie grozi wybuchem.
R6   - Produkt wybuchowy z dostępem i bez - dostępu powietrza.
R7   - Może spowodować pożar.
R8   - Kontakt z materiałami zapalnymi może - spowodować pożar.
R9   - Grozi wybuchem po zmieszaniu z - materiałem zapalnym.
R10 - Produkt łatwo palny.
R11 - Produkt wysoce łatwo palny.
R12 - Produkt skrajnie łatwo palny.
R14 - Reaguje gwałtownie z wodą.
R15 - W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie - łatwopalne gazy.
R16 - Produkt wybuchowy po zmieszaniu z - substancjami utleniającymi.
R17 - Samorzutnie zapala się w powietrzu.
R18 - Podczas stosowania mogą powstawać - łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny - par z powietrzem.
R19 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
R20 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe.
R21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
R23 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe.
R24 - Działa toksycznie w kontakcie ze - skórą.
R25 - Działa toksycznie po połknięciu.
R26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe.
R27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie - ze skórą.
R28 - Działa bardzo toksycznie po połknięciu.
R29 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne - gazy.
R30 - Podczas stosowania może stać się - wysoce łatwo palny.
R31 - W kontakcie z kwasami uwalnia - toksyczne gazy.
R32 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo - toksyczne gazy.
R33 - Niebezpieczeństwo kumulacji w - organizmie.
R34 - Powoduje oparzenia.
R35 - Powoduje poważne oparzenia.
R36 - Działa drażniąco na oczy.
R37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.
R38 - Działa drażniąco na skórę.
R39 - Zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R40 - Ograniczone dowody działania - rakotwórczego.
R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
R42 - Może powodować uczulenie w - następstwie narażenia drogą oddechową.
R43 - Może powodować uczulenie w - kontakcie ze skórą.
R44 - Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w - zamkniętym pojemniku.
R45 - Może powodować raka.
R46 - Może powodować dziedziczne wady - genetyczne.
R48 - Stwarza poważne zagrożenie zdrowia - w następstwie długotrwałego narażenia.
R49 - Może powodować raka w następstwie - narażenia drogą oddechową.
R50 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne.
R51 - Działa toksycznie na organizmy - wodne.
R52 - Działa szkodliwie na organizmy wodne.
R53 - Może powodować długo utrzymujące - się niekorzystne zmiany w środowisku - wodnym.
R54 - Działa toksycznie na rośliny.
R55 - Działa toksycznie na zwierzęta.
R56 - Działa toksycznie na organizmy - glebowe.
R57 - Działa toksycznie na pszczoły.
R58 - Może powodować długo utrzymujące - się niekorzystne zmiany w środowisku.
R59 - Stwarza zagrożenie dla warstwy - ozonowej.
R60 - Może upośledzać płodność.
R61 - Może działać szkodliwie na dziecko w - łonie matki.
R62 - Możliwe ryzyko upośledzenia - płodności.
R63 - Możliwe ryzyko szkodliwego działania - na dziecko w łonie matki.
R64 - Może oddziaływać szkodliwie na dzieci - karmione piersią.
R65 - Działa szkodliwie; może powodować - uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R66 - Powtarzające się narażenie może - powodować wysuszanie lub pękanie - skóry.
R67 - Pary mogą wywoływać uczucie - senności i zawroty głowy.
R68 - Możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

 

Łączone zwroty R:

R14/15 - Reaguje gwałtownie z wodą, - uwalniając skrajnie łatwo palne gazy.
R15/29 - W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie - łatwo palne, toksyczne gazy.
R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R20/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i po połknięciu.
R20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu.
R21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu.
R23/24 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R23/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu.
R23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu.
R24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu.
R26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą.
R26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu.
R26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu.
R27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie - ze skórą i po połknięciu.
R36/37 - Działa drażniąco na oczy i drogi - oddechowe.
R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.
R36/37/38 - Działa drażniąco na oczy, drogi - oddechowe i skórę.
R37/38 - Działa drażniąco na drogi oddechowe i - skórę.
R39/23 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze - skórą; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/25 - Działa toksycznie po połknięciu; - zagraża powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie - zdrowia.
R39/23/24 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą; - zagraża powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie - zdrowia.
R39/23/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu; zagraża - powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu; zagraża powstaniem - bardzo poważnych nieodwracalnych - zmian w stanie zdrowia.
R39/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/26 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/27 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie - ze skórą; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/28 - Działa bardzo toksycznie po połknięciu; - zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R39/26/27 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą; - zagraża powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie - zdrowia.
R39/26/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu; zagraża - powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/27/28 - Działa bardzo toksycznie w kontakcie - ze skórą i po połknięciu; zagraża - powstaniem bardzo poważnych - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R39/26/27/28 - Działa bardzo toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu; zagraża powstaniem bardzo - poważnych nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R42/43 - Może powodować uczulenie w - następstwie narażenia drogą oddechową - i w kontakcie ze skórą.
R48/20  - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe; stwarza poważne zagrożenie - zdrowia w następstwie długotrwałego - narażenia.
R48/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/22 - Działa szkodliwie po połknięciu; - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą; - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i po połknięciu; stwarza - poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu; stwarza poważne - zagrożenie zdrowia w następstwie - długotrwałego narażenia.
R48/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu; stwarza poważne zagrożenie - zdrowia w następstwie długotrwałego - narażenia.
R48/23 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe; stwarza poważne zagrożenie - zdrowia w następstwie długotrwałego - narażenia.
R48/24 - Działa toksycznie w kontakcie ze - skórą; stwarza poważne zagrożenie - zdrowia w następstwie długotrwałego - narażenia.
R48/25 - Działa toksycznie po połknięciu; - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/24 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą; - stwarza poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/23/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe i po połknięciu; stwarza - poważne zagrożenie zdrowia w - następstwie długotrwałego narażenia.
R48/24/25 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu; stwarza poważne - zagrożenie zdrowia w następstwie - długotrwałego narażenia.
R48/23/24/25 - Działa toksycznie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu; stwarza poważne zagrożenie - zdrowia w następstwie długotrwałego - narażenia.
R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy - wodne; może powodować długo - utrzymujące się niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym.
R51/53 - Działa toksycznie na organizmy - wodne; może powodować długo - utrzymujące się niekorzystne zmiany w - środowisku wodnym.
R52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; - może powodować długo utrzymujące - się niekorzystne zmiany w środowisku - wodnym.
R68/20 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe; możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/21 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; - możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/22 - Działa szkodliwie po połknięciu; - możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/21 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i w kontakcie ze skórą; - możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
R68/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe i po połknięciu; możliwe - ryzyko powstania nieodwracalnych zmian - w stanie zdrowia.
R68/21/22 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - i po połknięciu; możliwe ryzyko - powstania nieodwracalnych zmian w - stanie zdrowia.
R68/20/21/22 - Działa szkodliwie przez drogi - oddechowe, w kontakcie ze skórą i po - połknięciu; możliwe ryzyko powstania - nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
 

Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin, ich numery oraz kryteria stosowania:
 

RSh1 - Działa toksycznie w kontakcie z oczami.
RSh2 - Może powodować nadwrażliwość na światło.
RSH3 - Kontakt z parami powoduje oparzenia skóry i oczu, kontakt z cieczą powoduje odmrożenia.
 

Na podstawie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 243, poz. 2440)

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu