SCIGRESS (en)

Program chemiczny SCIGRESS
(fot. www.scigress.com)

SCIGRESS 3.1.9

SCIGRESS Worksystem

SCIGRESS jest pakietem oprogramowania spełniającym wymagania naukowców prowadzących badania z zakresu chemii, biochemii, bioinformatyki oraz inżynierii materiałowej. Program znajduje zastosowanie w badaniach prowadzonych zarówno na uniwersytetach jak i w jednostkach badawczych firm chemicznych i farmaceutycznych. SCIGRESS umożliwia badanie różnych układów (cząsteczki organiczne i nieorganiczne, polimery, półprzewodniki, materiały ceramiczne oraz enzymy i białka) przy wykorzystaniu szeregu metod obliczeniowych, od mechaniki molekularnej do metod kwantowych (metody półempiryczne oraz DFT).
 

Specyfikacja techniczna programu

Możliwość analizy następujących materiałów:

 • Materiały i związki nieorganiczne (w tym metale, materiały ceramiczne, tlenki)
 • Materiały organiczne (w tym polimery)
 • Związki biologiczne w tym białka i enzymy
 • Ciecze, gazy, ciała stałe

Typy obliczeń:

 • Optymalizacja geometrii: minimum lokalne, minimum globalne, stany przejściowe
 • Obliczanie ładunków atomów, długości i rzędów wiązań
 • Analiza konformacyjna
 • Obliczanie właściwości termodynamicznych: entalpia, entropia, energia swobodna, ciepło tworzenia
 • Obliczanie i wizualizacja orbitali molekularnych
 • Obliczanie i analiza widm IR oraz UV-VIS
 • Obliczanie momentów dipolowych i kwadrupolowych cząsteczek, a także (hiper)polaryzowalności
 • Symulacja zjawisk zależnych od czasu

Metody obliczeniowe

 • Metoda DFT
 • Metody pół-empiryczne, w szczególności AM1, AM1d, PM3 oraz PM5, PM6
 • Liniowo skalowalne metody półempiryczne dla białek i układów biologicznych
 • Modele solwatacyjne
 • Mechanika molekularna
 • Dynamika molekularna
 • => Zastosowanie zewnętrznych pól siłowych: elektrostatycznego, magnetycznego, grawitacyjnego oraz tensora naprężeń zewnętrznych
 • => Kontrola zmiany ciśnienia oraz temperatury w trakcie symulacji
 • => Dodawania atomów/cząsteczek do układu w trakcie symulacji
 • Pola siłowe:
 • => Dwuciałowe: Born-Mayer-Huggins, Erkoc, Johnson, Kawamura, Lennard-Jones, Morse
 • => Trójciałowe: Justo, Marks, Stillinger-Weber, Tersoff
 • => Wielociałowe: Ackland, Finnis-Sinclair, Grujicic-Zhou, Oh-Johnson, Rosato-Guillop-Legrand, Voter-Chen, Yang-Johnson

Interfejs graficzny z następującą funkcjonalnością:

 • Tworzenie cząsteczek, wizualizacja wyników, uruchamianie obliczeń z poziomu interfejsu graficznego
 • Analiza białek: sekwencja, topologia, analiza centrum aktywnego
 • Automatyczne dokowanie oraz „scoring” ligandów do centrum aktywnego białka
 • Interfejs do zautomatyzowanych obliczeń na dużych bibliotekach cząsteczek, z możliwością tworzenia modeli QSAR
 • Tworzenia komórek elementarnych materiałów w stanie krystalicznym, amorficznym, polimerów, dendrymerów, materiałów ciekłokrystalicznych
 • Tworzenia komórek zawierających mieszaniny związków chemicznych w fazie ciekłej oraz gazowej
 • Moduły graficzne do analizy wyników symulacji:
 • => Analiza ruchu składników układ
 • => Moduł do prezentacji w formie wykresu parametrów termodynamicznych, takich jak temperatura, ciśnienie, energia wewnętrzna, energia kinetycznej i potencjalnej
 • => Moduł do obliczania średniego kwadratu przesunięcia oraz współczynnika samodyfuzji, z możliwością prezentacji danych na wykresie
 • => Moduł do analizy radialnej funkcji rozkładu, z możliwością wyświetlania danych na wykresie
 • => Moduł do statystycznej analizy rozkładu wartości współrzędnych wewnętrznych, z możliwością wyświetlania wyników na wykresie
 • => Moduł do obliczania współczynników tensora sztywności/tensora sprężystości badanego materiału
 • => Moduł do trójwymiarowej analizy Voronoi lub równoważnej
 • => Możliwość obliczania przewodnictwa cieplnego materiałów      

Obsługiwane systemy licencjonowania:

 • Przypisana do sprzętu (hardware locked)
 • Przypisana do użytkownika (floating)
Licencja
Demo, Commercial
System operacyjny
Windows, Linux, MacOS
Rozmiar pliku
-- MB

Partnerzy Portalu