Elektron

Elektron ang. electron, cząstka elementarna o masie 5,485799 • 10−4 u, posiadająca ujemny ładunek elektryczny elementarny o wartości 1,602176 • 10−19 C. Elektrony tworzą powłoki atomu, skąd mogą być wyrywane w procesie jonizacji. Elektrony mogą być przyśpieszane w polu elektrycznym.

Partnerzy Portalu