Klasy zagrożeń w systemie GHS

Klasy zagrożeń w systemie GHS
(fot. www.SwiatChemii.pl)

„Klasa zagrożenia” oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

(na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. - Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008, s.36-140)

 

ZAGROŻENIA FIZYCZNE
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
 1. Materiały wybuchowe wybuchająca bomba  
GHS01
GHS01
 2. Gazy łatwopalne  płomień   
GHS02
GHS02
 3. Wyroby aerozolowe łatwopalne  płomień 
GHS02
GHS02
 4. Gazy utleniające  płomień nad okręgiem   
GHS03
GHS03
 5. Gazy pod ciśnieniem  butla gazowa 
GHS04
GHS04
 6. Substancje ciekłe łatwopalne  płomień   
GHS02
GHS02
 7. Substancje stale łatwopalne  płomień   
GHS02
GHS02
 8. Substancje i mieszaniny samoreaktywne  wybuchająca bomba, płomień   
GHS01
GHS01
 
GHS02
GHS02
 9. Substancje ciekłe piroforyczne  płomień   
GHS02
GHS02
 10. Substancje stale piroforyczne  płomień   
GHS02
GHS02
 11. Substancje i mieszaniny samonagrzewające się  płomień   
GHS02
GHS02
 12. Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne  płomień   
GHS02
GHS02
 13. Substancje ciekłe utleniające   płomień nad okręgiem   
GHS03
GHS03
 14. Substancje stałe utleniające  płomień nad okręgiem   
GHS03
GHS03
 15. Nadtlenki organiczne  wybuchająca bomba, płomień   
GHS01
GHS01
 
GHS02
GHS02
 16. Substancje powodujące korozję metali  działanie żrące   
GHS05
GHS05

 

 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Toksyczność ostra   czaszka i skrzyżowane piszczele, wykrzyknik
GHS06
GHS06
 
GHS07
GHS07
 
 
2. Działanie żrące/ drażniące na skórę  działanie żrące, wykrzyknik 
GHS05
GHS05
 
GHS07
GHS07
3. Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy  działanie żrące, wykrzyknik 
GHS05
GHS05
 
GHS07
GHS07
4. Działanie uczulające na drogi oddechowe  zagrożenie dla zdrowia 
GHS08
GHS08
5. Działanie uczulające na skórę  wykrzyknik 
GHS07
GHS07
6. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze   zagrożenie dla zdrowia   
GHS08
GHS08
7. Rakotwórczość  zagrożenie dla zdrowia   
GHS08
GHS08
8. Działanie szkodliwe na rozrodczość  zagrożenie dla zdrowia   
GHS08
GHS08
9. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  zagrożenie dla zdrowia, wykrzyknik 
GHS08
GHS08
 
GHS07
GHS07
10. Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie  zagrożenie dla zdrowia 
GHS08
GHS08
11. Zagrożenie spowodowane aspiracją  zagrożenie dla zdrowia 
GHS08
GHS08

 

 

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego  środowisko 
GHS09
GHS09

 

DODATKOWA UNIJNA KLASA ZAGROŻEŃ
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej  brak  brak 

 

 

opr. mgr Ewa Żarnowska-Jończyk

 

Zobacz również:

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu