Zwroty bezpieczeństwa S (zwroty S, kody S)

Zwroty S określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz ich numery:

S1 - Przechowywać pod zamknięciem.
S2 - Chronić przed dziećmi.
S3 - Przechowywać w chłodnym miejscu.
S4 - Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.
S5 - Przechowywać w ... (cieczy wskazanej przez producenta).
S6 - Przechowywać w atmosferze ... (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).
S7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
S8 - Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
S9 - Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
S12 - Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.
S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S14 - Nie przechowywać razem z ... (materiałami określonymi przez producenta).
S15 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
S16 - Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
S17 - Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
S18 - Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.
S20 - Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
S21 - Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S22 - Nie wdychać pyłu.
S23 - Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).
S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry.
S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu.
S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S27 - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
S28 - Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością ... (cieczy określonej przez producenta).
S29 - Nie wprowadzać do kanalizacji.
S30 - Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.
S33 - Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
S35 - Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
S36 - Nosić odpowiednią odzież ochronną.
S37 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S38 - W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
S39 - Nosić okulary lub ochronę twarzy.
S40 - Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem ... (środkiem wskazanym przez producenta).
S41 - Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.
S42 - Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).
S43 - W przypadku pożaru używać ... (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać: "nigdy nie używać wody").
S45 - W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
S47 - Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).
S48 - Przechowywać produkt zwilżony ... (właściwy materiał określi producent).
S49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
S50 - Nie mieszać z ... (określi producent).
S51 - Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S52 - Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.
S53 - Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
S56 - Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
S59 - Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.
S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
S61 - Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
S62 - W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
S63 - W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.
S64 - W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

 

Łączone zwroty S

S1/2 - Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
S3/7 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.
S3/9/14 - Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od ... (materiału wskazanego przez producenta).
S3/9/14/49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S3/9/49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
S3/14 - Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z ... (materiałami wskazanymi przez producenta).
S7/8 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.
S7/9 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.
S7/47 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).
S20/21 - Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S27/28 - W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością ... (rodzaj cieczy określi producent).
S29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
S29/56 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S36/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
S37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
S47/49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej ... °C (określi producent).

 

Dodatkowe zwroty określajace warunki bezpiecznego  stosowania środków ochrony roślin oraz ich numery:

SP1 - Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).
SPo 1 - Po kontakcie ze skórą najpierw usunąć produkt suchą szmatką, a następnie przemyć skórę dużą ilością wody.
SPo 2 - Wyprać odzież ochronną po użyciu.
SPo 3 - Po zapaleniu produktu nie wdychać dymu i niezwłocznie opuścić obszar poddany zabiegowi.
SPo 4 - Opakowanie otwierać na zewnątrz pomieszczeń i w suchych warunkach.
SPo 5 - Dokładnie wietrzyć pomieszczenia poddane zabiegowi/ szklarnie (przez określony czas). Przed ponownym wejściem poczekać do wyschnięcia cieczy.

SPe 1 - W celu ochrony wód podziemnych/organizmów glebowych nie stosować tego ani żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) dłużej niż (określony czas)/częściej niż (określona częstość).
SPe 2 - W celu ochrony wód podziemnych/organizmów wodnych nie stosować na glebach (określić typ gleby lub warunki glebowe).
SPe 3 - W celu ochrony organizmów wodnych/ roślin niebędących obiektem zwalczania/stawonogów niebędących obiektem zwalczania/owadów konieczne jest określenie strefy ochronnej w odległości (określona odległość) od terenów nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.
SPe 4 - W celu ochrony organizmów wodnych/roślin niebędących obiektem zwalczania nie stosować na nieprzepuszczalnych powierzchniach, takich jak: asfalt, beton, bruk, torowiska, i w innych przypadkach, gdy istnieje wysokie ryzyko spływania cieczy.
SPe 5 - W celu ochrony ptaków/ssaków wolnożyjących produkt musi być całkowicie przykryty glebą; zapewnić, że produkt jest również całkowicie przykryty na końcach rzędów.
SPe 6 - W celu ochrony ptaków/ssaków wolnożyjących usuwać rozsypany produkt.
SPe 7 - Nie stosować w okresie rozrodczym ptaków.
SPe 8 - Niebezpieczne dla pszczół/W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia/Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek/Usunąć lub przykryć ule na czas zabiegu i przez (określić czas) po zabiegu/Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty/Usuwać chwasty przed kwitnieniem/Nie stosować przed (określić czas).

SPa 1  W celu uniknięcia powstawania odporności nie stosować tego ani żadnego innego produktu zawierającego (określić substancję aktywną lub klasę substancji, kiedy dotyczy) dłużej niż (określony czas)/częściej niż (określona częstość).

SPr 1 - Przynęty muszą być rozłożone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zjedzenia przez inne zwierzęta. Zabezpieczyć przynętę w ten sposób, aby nie mogła zostać wywleczona przez gryzonie.
SPr 2 - Obszar poddany zabiegowi musi być oznakowany podczas zabiegu. Wyszczególnić niebezpieczeństwo zatrucia antykoagulantem (pierwotnego lub wtórnego) i właściwe antidotum.
SPr 3 - Martwe gryzonie usuwać z obszaru poddanego zabiegowi każdego dnia. Nie wyrzucać do pojemników na odpady komunalne i nie wywozić na składowiska odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
 

Na podstawie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679) oraz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 260, poz. 2595)

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu